แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่สอง Print
Written by liverpoolfc   
Friday, 16 March 2012 11:34

ตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว 351 ลงวันที่

28 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2554 เพิ่่มเติมครั้งที่ 2 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

                   วันที่ 16 มีนาคม 2555


ขอให้โรงเรียนที่ได้รับเงินจัดสรรดังกล่าวได้ออกใบเสร็จรับเงินแล้วส่งมาให้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด้วย