แจ้งอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ปี 2555 Print
Written by liverpoolfc   
Tuesday, 06 March 2012 06:09

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี

ให้กับ ร.ร.ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 10 ร.ร. งบประมาณทั้งสิ้น 1,712,800.- บาท

และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ชำรุดทรุดโทรม

เนื่องจากประสบอุบัติภัย ให้ร.ร..ที่ได้รับงบประมาณ 3 ร.ร. งบประมาณทั้งสิ้น 748,700.- บาท

ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน(ทำสัญญากับผู้รับจ้าง)ได้เมื่อ

6  มีนาคม  2555

                                                                ผอ.กลุ่มสินทรัพย์

                                                                 6 มีนาคม 2555