แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนและผู้มีสิทธิรับเงิน Print
Written by liverpoolfc   
Tuesday, 06 March 2012 01:35

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เบิกค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2555 ของ

1. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 73 ราย

2. พนักงานธุรการโรงเรียน 39 ราย

3. ผู้ปฏิบัติแทนนักการภารโรง 26 ราย

   จะดำเนินการโอนค่าตอบแทนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินทุกคนและจะโอนเงินเงินประกันสังคม

เข้าบัญชีโรงเรียน ภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2555

   ส่วนค่าตอบแทนผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านอิงโค้งและ ร.ร.บ้านปิน จะโอนเข้าบัญชี

ผู้มีสิทธิรับเงินในวันที่ 8 มีนาคม 2555

                                                             ผอ.กลุ่มสินทรัพย์

                                                              6  มีนาคม 2555