การขยายเิงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี Print
Written by liverpoolfc   
Thursday, 01 March 2012 06:58

แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ ที่ได้รับงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554 หากสัญญาจ้าง

ยังไม่สิ้นสุดภายในเดือน มีนาคม  2555 ให้ดำเนินการ ขอขยายเวลาการเบิกเงินกัน

ไว้เบิกเหลื่อมปี 2554 ส่ง สพป.พะเยา 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555 นี้

1. ร.ร.บ้านสันเวียงใหม่

2. ร.ร.บ้านปิน

3. ร.ร.บ้านอิงโค้ง

4. ร.ร.บ้านจำไก่

5. ร.ร.วัดบุญเกิด(แสงส่องหล้า)