อนุมัติเงินประจำงวด Print
Written by liverpoolfc   
Thursday, 01 March 2012 01:16

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ค่าปรับปรุบงซ่อมแซม

อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากประสบอุบัติภัย ให้ร.ร..

1.บ้านตุ่น             66,500.-

2.บ้านแม่ใจ        230,000.-

3.บ้านวังขอนแดง  73,000.-

ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน(ทำสัญญากับผู้รับจ้าง)ได้