งบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน Print
Written by liverpoolfc   
Tuesday, 28 February 2012 03:15

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากประสบอุทกภัยตามหนังสือที่ 04095/332 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้

1. ร.ร.บ้านตุ่น 66,500.-

2. ร.ร.บ้านแม่ใจ 230,000.-

3. ร.ร.บ้านวังขอนแดง 73,000.-

ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ โดยให้ดำเนินการหาผู้รับจ้างไว้แล้วนั้น บัดนี้ สพฐ.ได้แจ้งอนุมัติเงิน

ประจำงวด ให้ สพป.พะเยา เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสพป.พะเยา 1

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดให้โรงเรียน