แจ้งโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียน Print
Written by liverpoolfc   
Friday, 24 February 2012 04:25

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนเงินอุดหนุน

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,373,500.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555ให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน

ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ต่อไป