ขอให้โรงเรียนมารับใบแจ้งยอด กบข.และใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย Print
Written by liverpoolfc   
Thursday, 23 February 2012 02:53

ให้ไปรับใบแจ้งยอดเงิน กบข.ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด่วน

1 รร.บ้านดง

2.รร.บ้านห้วยดอกเข็ม

3.รร.บ้านปิน

ให้ไปรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ด่วน

1 รร.บ้านดง

2.รร.บ้านปาง

3.รร.ชุมชนบ้านห้วยลาน

Last Updated on Friday, 24 February 2012 03:55