แจ้งโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียน Print
Written by liverpoolfc   
Thursday, 23 February 2012 02:53

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เบิกเงินอุดหนุนค่าจัด

การเรียนการสอน

(ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพัก นอน)โรงเรียนเจริญใจ อ.แม่ใจ

เป็นเงิน 243,800.- บาท

โอนเข้าบัญชีโรงเรียน 24 กุมภาพันธ์ 2555ให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน

ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ต่อไป

Last Updated on Thursday, 23 February 2012 06:50