แจ้งโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียน Print
Written by liverpoolfc   
Thursday, 23 February 2012 02:48

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เบิกเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน)โรงเรียนเจริญใจ อ.แม่ใจ เป็นเงิน 243,800.- บาท โอนเข้าบัญชีโรงเรียน 24 กุมภาพันธ์ 2555ให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน ส่งกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ต่อไป

Last Updated on Thursday, 23 February 2012 06:50