การเบิกค่าตอบแทนบุคลากรและประกันสังคม Print
Written by liverpoolfc   
Wednesday, 22 February 2012 07:36

การเบิกค่าตอบแทนและประกันสังคมของ

     1. พนักงานธุรการโรงเรียน 39 ราย

     2. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 73 ราย

     3. ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 26 ราย

   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวดจาก สพฐ.

  ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนและเงินประกันสังคม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

   เมื่อได้รับการโอนเงินประจำงวด จะดำเนินการเบิกค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมให้ต่อไป

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 08:34