เตรียมดำเนินการจัดจ้าง งบประมาณปี 2555 Print
Written by Administrator   
Thursday, 16 February 2012 09:22

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งข่าว

     ตามที่กล่มนโยบายและแผน แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2555 ตามหนังสือที่ศธ 04006/ว 210 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง เตรียมจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ยก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

1. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี

2. รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ (ดำเนินการหาผู้รับจ้าง โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโดนงบประมาณแล้วเท่านั้น)

ดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยวิธีสอบราคา

1. โรงเรียนบ้านสาง   218,900.-

2. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส  230,000.-

3. โรงเรียนบ้านแม่กา   200,000.-

4. โรงเรียนบ้านดง   200,000.-

5.  โรงเรียนบ้านค่า   250,000.-

6.  โรงเรียนบ้านเหล่า  230,000.-

7 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว  554,100.-

8. โรงเรียนบ้านปางงุ้น  108,500.-

ดำเนินการหาผู้รับจ้าง โดยวิธีตกลงราคา

1. โรงเรียนบ้านห้วยบง  84,000.-

2.  โรงเรียนบ้านภูเงิน  100,000.-

3.  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์  100,000.-

4. โรงเรียนเจริญใจ  99,900.-

5.  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี  86,100.-

Last Updated on Monday, 20 February 2012 02:21