บุคลากรกลุ่ม Print
Written by Administrator   
Friday, 10 February 2012 03:57

นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นางนิภาพร  ไชยรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

งานการเงิน

นางกระต่าย  วงศ์เรือง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนวญการ

นางโสภี  คำชูสังข์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายเฉลิมพล  หนูกลัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นายพีระพงษ์  กัลยา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน(ช่วยราชการ)

 งานบัญชี

 

นางจินดา  แสงศรีจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนวญการ

 

นางสาวอรนุช  ศิริไกรกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 

นายนิรันดร์  บุญศิวิลัยโรจน์

เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

 

นางสาวสายหยุด  รัศมี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Last Updated on Monday, 20 February 2012 02:16