งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ Print
Written by Administrator   
Friday, 10 February 2012 03:57

 งานบริหารพัสดุ

 

- การจัดซื้อ-จัดจ้าง

- การควบคุมพัสดุ-การเก็บรักษาพัสดุ

- การควบคุมพัสดุ-การเบิกจ่ายพัสดุ

- การควบคุมพัสดุ-การยืมพัสดุ

- การตรวจสอบพัสดุประจำปี

- การจัดทำเอง

 งานบริหารสินทรัพย์

 

- การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

- การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้

           ที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวงกรม

         และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

- การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวงกรม

           และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแล

         ครอบครองของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่)

- การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

Last Updated on Thursday, 16 February 2012 08:27