งานบัญชี Print
Written by Administrator   
Friday, 10 February 2012 03:56

 งานบัญชี

 

-  สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ

- สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ

- สมุดเงินสด/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย

- สมุดเงินฝากธนาคาร/ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย

- สมุดรายวันเงินรับ

- สมุดรายวันเงินจ่าย

- สมุดรายวันทั่วไป

- ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป

- สมุดบัญชีแยกประเภท

- การรับและการนำส่งเงิน

- การลงทะเบียนคุมฎีกา

- รายงานการเงิน

- การจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

- การตรวจสอบและรายงาน

- การสรุปรายการ

- การปิดบัญชี

- การบันทึกสิ้นปี

- การจัดทำบัญชีเงินประจำงวด

- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

Last Updated on Thursday, 16 February 2012 08:23