ขอบข่ายภารกิจ Print
Written by Administrator   
Friday, 10 February 2012 03:55

               ภารกิจกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


-                   การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

-                   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

-                   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

-                   ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์

-                   ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์

-                  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


Last Updated on Thursday, 16 February 2012 09:18