ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คือ นางสาวละเอียด ฝอยทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส

คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

                  คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

สรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานในการสรรหาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563