ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คือ นางสาวละเอียด ฝอยทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส