ภารกิจกลุ่ม

 

กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

 

คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ.2566

 

   

 

คัดเลือก  “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่ 21  พ.ศ.2566