บุคลากรภายในกลุ่ม

 

 

 

นางดวงรัก ภู่พัด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

นางสาวพิจิตรา หมอเก่ง

นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)