ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์


การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย


เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางศิริรัตน์ ชูกรครู โรงเรียนบ้านดง
2นายไชยกันตร์ ปันสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง
3นางสาวณุภัทรณีย์ ธนัตถ์ดาราพร ครู โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์

2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวสุภาพิชญ์ มีชัยทรัพย์เจริญครู โรงเรียนบ้านภูเงิน
2นางหทัยพัชร์ คำคมครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
3นางลำดวน ปิงยศครู โรงเรียนบ้านปาง

3 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางเสาวนีย์ เกียรติพรศักดาครู โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
2นางจินตหรา พร้าวไธสงครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
3นางสาวราณี มาลีพัตรครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

4 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางขวัญตา วีระตาครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
2นางอุไร ปิงน้ำโท้งครู โรงเรียนบ้านกาดถี
3นางสาวอารียา ทองดีครู โรงเรียนบ้านร่องห้า

5 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางยุพิน วงศ์ประเสริฐครู โรงเรียนบ้านต๋อม
2นางลาวัลย์ คำตั๋นครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
3นางดวงแข อุ่นทาครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น

6 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางนงลักษณ์ วงค์ประกายครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
2นายพรชัย ป๋อนปั่นครู โรงเรียนบ้านร่องคำ
3นางสาวจตุพร สิงห์แก้วครู โรงเรียนบ้านร่องปอ

7 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
2นางพัชรี ต่างใจครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
3นางสาวณัฐณิชา ศุภวิชญ์สถิตคุณ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้า

8 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางจงศิริ ใจมูลมั่งครู โรงเรียนบ้านดงอินตา
2นางสาววาสนา จันทร์ต๊ะละ ครู โรงเรียนบ้านแม่สุก
3นางสาวรุ้งกานต์ ราชบำเพิงครู โรงเรียนบ้านแม่อิง

9 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑ – ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวเกศริน สุวพันธ์ครูผู้ทรงคุณค่าฯ โรงเรียนบ้านใหม่ (อำเภอเมืองพะเยา)
2นางสาวมาลินี พรหมศรีครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
3นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลครูผู้ทรงคุณค่าฯ โรงเรียนบ้านโป่ง

10 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางจิราพร คำสมุทรครู โรงเรียนบ้านไร่
2นางเบญจพร ขันคำคร โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้
3นางสาวนันท์นภัส ภาชนะครู โรงเรียนบ้านร่องปอ

11 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางจันทร์ฟอง ใจพรมครู โรงเรียนบ้านเหล่า
2นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล
3นางสาวฟองจันทร์ อิ่นติ๊บครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี

12 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา
2นางสาวเรณู วงค์ปัญญาครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
3นางสาวนัยนา ยะกาศ ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้น