ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์


การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย


เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงธนพร จ่อแก้วโรงเรียนบ้านกาดถีชนะเลิศ
2เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชื่นจิตโรงเรียนบ้านอิงโค้งรองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงณฐิตา ทองยะโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ารองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงอภิสรา ใสเอ้ยโรงเรียนบ้านแม่ใจ(เพาะวิทยาการ)เหรียญทอง
5เด็กหญิงณัฐธัญญา ตลับไธสงโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์เหรียญทอง
6เด็กหญิงชนิสา ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสเหรียญทอง
7เด็กหญิงแพรวชญาน์ จิราพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเหรียญทอง
8เด็กหญิงชลธิชา จุฑาวิชิตชัยโรงเรียนบ้านปางเหรียญทอง
9เด็กหญิงชลธิชา หันประดิษฐิ์โรงเรียนบ้านภูเงินเหรียญเงิน
10เด็กหญิงชุติมณฑน์ การเร็วโรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้)เหรียญเงิน
11เด็กชายภาคิน อินผ่องโรงเรียนบ้านต๋อมเหรียญเงิน
12เด็กหญิงภัทรฤทัย ไชยปิงโรงเรียนอนุบาลพะเยาเหรียญเงิน

2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงญาโณทัย ไชยปินโรงเรียนบ้านเหล่าชนะเลิศ
2เด็กหญิงจิณณพัต ปัญโญโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์รองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงกชพร โลมะวิสัยโรงเรียนบ้านศาลารองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงศศินิภา บุญทาโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญเงิน
5เด็กหญิงขวัญฤทัย ก๊กใหญ่โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงเหรียญเงิน
6เด็กหญิงชมพูนุช คำตื้อโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสเหรียญเงิน
7เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ เครือศรีโรงเรียนบ้านจำไก่เหรียญเงิน
8เด็กหญิงวรัชญา บุญก้ำโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)เหรียญเงิน
9เด็กหญิงชนกนันท์ ใจคำโรงเรียนบ้านไร่อ้อยเหรียญเงิน
10เด็กหญิงสุภิชญา คำชุมโรงเรียนบ้านอิงโค้งเหรียญทองแดง
11เด็กหญิงณัฏจ์นรี เผ่าป้อโรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล)เหรียญทองแดง
12เด็กหญิงนัทนิสา ไชยเมืองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)เหรียญทองแดง

3 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงสิริมล จำปาเพชรโรงเรียนบ้านจำป่าหวายชนะเลิศ
2เด็กหญิงณัฐนิชา บุญมาโรงเรียนบ้านดงบุญนาครองชนะเลิศอันดับ 1
3นางสาวปาลิตา สินธุชลไพศาลโรงเรียนบ้านร่องจว้ารองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงโยทกา วงศ์เรืองโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทอง
5เด็กหญิงกุลยา พุตหล้าโรงเรียนบ้านต๋อมเหรียญทอง
6เด็กหญิงสุชัญญา จันทร์ทะระโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกเหรียญทอง
7เด็กหญิงอรดี พรชมพูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเหรียญทอง
8เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เผ่าต๊ะใจโรงเรียนบ้านปินเหรียญทอง
9เด็กหญิงพิมพิกา แก้วคำโรงเรียนบ้านจำไก่เหรียญทอง
10เด็กชายจารุวิทย์ แซ่โซ้งโรงเรียนบ้านหนองหล่มเหรียญทอง
11เด็กหญิงรุ่งรัศมี อัฐปันโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เหรียญทอง
12เด็กชายรพีภัทร นึกสมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสเหรียญทอง
13เด็กหญิงธนัชพร จ๊ะเอโรงเรียนบ้านไร่อ้อยเหรียญเงิน
14นางสาวจีรณา สงวนใจโรงเรียนบ้านอิงโค้งเหรียญเงิน
15เด็กหญิงณัฐณิชา ภูด่านงัวโรงเรียนบ้านภูเงินเหรียญเงิน
16เด็กหญิงกานต์ธิดา ปัญสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่กาเหรียญเงิน
17เด็กหญิงวีรยา เรือนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงเหรียญเงิน
18เด็กหญิงพรชิตา แก้วเทพโรงเรียนบ้านดงเหรียญทองแดง
19นางสาวอาชู เบียแหล่โรงเรียนบ้านเจริญใจเหรียญทองแดง
20เด็กหญิงเบญมาศ พงษ์วันโรงเรียนบ้านปางเหรียญทองแดง
21เด็กชายบุรฉัตร มิตรวงศ์โรงเรียนบ้านปางงุ้นเหรียญทองแดง
22เด็กหญิงอภิชญา สายเครือวงค์โรงเรียนบ้านดงอินตาเหรียญทองแดง
23เด็กหญิงพิชรา สมศรีโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
24เด็กหญิงณัฐวดี บุญแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเหรียญทองแดง
25เด็กหญิงศิรินทร์ทรา พรมมิโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญทองแดง

4 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงวินิดาภา สมศรีโรงเรียนบ้านค่าบนชนะเลิศ
2เด็กหญิงหิรัญญิการ์ กระแซงโรงเรียนบ้านร่องปอรองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงเขมิสรา นันตาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลพะเยารองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงสุธีธิดา แจขจัดโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์เหรียญเงิน
5เด็กชายรัฐศาสตร์ ชัยวรโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเหรียญเงิน
6เด็กหญิงอรนลิน ผลงามโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงเหรียญทองแดง
7เด็กชายณัฐสิทธิ์ สะเภาคำโรงเรียนบ้านม่วงคำเหรียญทองแดง
8เด็กหญิงสมัชญา ปางเงินโรงเรียนบ้านป่าคาเหรียญทองแดง
9เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำมามูลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญทองแดง
10เด็กหญิงสโรชา จำรัสโรงเรียนบ้านปางเหรียญทองแดง
11เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ป๊อกบุญเรืองโรงเรียนบ้านเหล่าเหรียญทองแดง
12เด็กหญิงธาราทิพย์ นันตาฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้เหรียญทองแดง

5 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงจันทกาญนจน์ กันวงค์โรงเรียนตำบลสันป่าม่วงชนะเลิศ
2เด็กหญิงสิรินันท์ เบาบางโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้รองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงศิราพร วรรณสิงห์โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้)รองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงจิรภิญญา กิ่งสละโรงเรียนบ้านกาดถีเหรียญเงิน
5เด็กหญิงกัลยกร แสนนวลโรงเรียนบ้านปางเหรียญเงิน
6เด็กหญิงสมันตธิดา สมศรีโรงเรียนบ้านค่าบนเหรียญเงิน
7เด็กหญิงปภาวดี เขียวคำปันโรงเรียนบ้านหนองสระเหรียญเงิน
8เด็กหญิงพลอยชมพู แช่มคงดีโรงเรียนบ้านห้วยบงเหรียญเงิน
9เด็กหญิงลลิตวดี ฟองคำโรงเรียนบ้านบ้านแม่อิงเหรียญทองแดง
10เด็กหญิงอริสรา ช่วยค้ำชูโรงเรียนอนุบาลพะเยาเหรียญทองแดง
11เด็กหญิงมลดา สมศรีโรงเรียนบ้านบ้านค่าเหรียญทองแดง
12เด็กหญิงศรสวรรค์ หมั่นไร่โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้เหรียญทองแดง

6 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงลออรัตน์ สมศรีโรงเรียนบ้านค่าชนะเลิศ
2เด็กหญิงดลพร วัลลาวงค์โรงเรียนบ้านดงบุญนาครองชนะเลิศอันดับ 1
3นางสาวอโนลญา หมื่นวังในโรงเรียนบ้านปางรองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงกมลพรรณ ปันติโรงเรียนบ้านต๋อมเหรียญทอง
5เด็กชายกวีวัฒน์ พรหมมิโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญเงิน
6เด็กหญิงชัญญานุช ใฝ่จิตรโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเหรียญเงิน
7เด็กหญิงภควรรณ คงเปี่ยมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยเหรียญเงิน
8เด็กหญิงรุ้งตะวัน แก้วศรีใสโรงเรียนบ้านดงอินตาเหรียญเงิน
9เด็กหญิงพรศิริ ศักดิ์สิทธานุภาพโรงเรียนบ้านปินเหรียญเงิน
10เด็กหญิงบัณฑิตา นันตาโรงเรียนบ้านปางงุ้นเหรียญเงิน
11เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงหเสนาโรงเรียนบ้านร่องจว้าเหรียญเงิน
12เด็กหญิงกนกพร อนุวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกเหรียญเงิน
13เด็กหญิงปิยะดา วงษ์พานิชโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทองแดง
14นางสาวสุภาพร วังมนตรีโรงเรียนบ้านห้วยบงเหรียญทองแดง
15เด็กหญิงสุพรรษา เดชชัยโรงเรียนบ้านดงเหรียญทองแดง
16เด็กหญิงอนัญญา แซ่จ๋าวโรงเรียนบ้านแม่กาเหรียญทองแดง
17เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ก๋าใจโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เหรียญทองแดง
18เด็กชายธาวิน วงค์วรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเหรียญทองแดง
19เด็กหญิงนิศาชล เสมอเชื้อโรงเรียนบ้านอิงโค้งเหรียญทองแดง
20เด็กชายวีราทร แซ่โซ้งโรงเรียนบ้านหนองหล่มเหรียญทองแดง

7 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กชายธนภัทร สิวกระโทกโรงเรียนบ้านป่าคาชนะเลิศ
2เด็กหญิงพิชชาพร สุจิธรรมโรงเรียนบ้านเหล่ารองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงธัญชนก กล้าหาญโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ารองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงไพริน พันธ์แสงโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์เหรียญทอง
5เด็กหญิงวรรณรภา สีขำมีโรงเรียนบ้านโป่งเหรียญทอง
6เด็กหญิงวนาลี สังข์น้อยโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงเหรียญทอง
7เด็กหญิงปัธมภรณ์ วงค์กาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสเหรียญเงิน
8เด็กหญิงน้ำทิพย์ อยู่เล็กโรงเรียนบ้านค่าบนเหรียญเงิน
9เด็กหญิงวิมลรัตน์ กันวิเศษโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์เหรียญเงิน
10เด็กหญิงนนัญญา ยุติธรรมโรงเรียนอนุบาลพะเยาเหรียญเงิน
11เด็กชายเขมรัฎฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่อิงเหรียญเงิน
12เด็กชายวุฒิภัทร เสธาโรงเรียนบ้านกาดถีเหรียญทองแดง

8 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงฐิตวันต์ นามตื้อโรงเรียนบ้านดงบุญนาคชนะเลิศ
2เด็กหญิงโศรดา คำเมืองใจโรงเรียนบ้านเหล่ารองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงปพิชญา ฟองงามโรงเรียนบ้านกาดถีรองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กชายอรรถนนท์ คนหาญโรงเรียนบ้านโป่งเหรียญทอง
5เด็กหญิงพชรพร ปัญสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยาเหรียญทอง
6เด็กหญิงณัฐธิดา สุดศิริโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทอง
7เด็กหญิงพิชชาพร นามปนโรงเรียนบ้านบุญเรืองเหรียญทอง
8เด็กหญิงนิยตา เมืองอินทร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นเหรียญทอง
9เด็กหญิงลัคนา วงค์ไชยโรงเรียนบ้านกว้านเหนือเหรียญเงิน
10เด็กหญิงณัฎฐธิดา แก้วป้องปกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)เหรียญเงิน
11เด็กหญิงกุลพัชร สมศรีโรงเรียนบ้านค่าบนเหรียญเงิน
12เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านจำป่าหวายเหรียญทองแดง

9 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑ – ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กชายชนาเมธ รัศมีโรงเรียนบ้านร่องห้าชนะเลิศ
2เด็กหญิงสุภาพร ปัญญาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสรองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันนาโรงเรียนบ้านดงบุญนาครองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงวธิตา วงษ์แพทย์โรงเรียนบ้านไร้อ้อยเหรียญเงิน
5เด็กหญิงณัฎฐณิชา พันภักดีโรงเรียนบ้านภูเงินเหรียญทองแดง
6นางสาวนนท์ธิชา ชมบุญโรงเรียนบ้านแม่กาเหรียญทองแดง
7เด็กชายบัญญพนต์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญทองแดง
8นางสาวเบญจมาศ ลือเมืองโรงเรียนบ้านปางงุ้นเหรียญทองแดง
9เด็กชายธนากร พูนกอกโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
10เด็กหญิงสุรีพร จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านดงเหรียญทองแดง
11เด็กชายอินทราชัย เรือนสอนโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเหรียญทองแดง

10 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงภัทราพร อวดครองโรงเรียนบ้านม่วงคำชนะเลิศ
2เด็กหญิงชนิตร์นันท์ สุวรรณศิริกานต์โรงเรียนอนุบาลพะเยารองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เทพวรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)รองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กชายธนภัทร สีแสดโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเหรียญเงิน
5เด็กชายเชาวรัตน์ ธะนูโรงเรียนบ้านกว้านเหนือเหรียญเงิน
6เด็กหญิงณัฐภัสสร จะเป็งโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าเหรียญเงิน
7เด็กหญิงนันทนัท สารสุขโรงเรียนบ้านปินเหรียญทองแดง
8เด็กหญิงสมปาน หมื่นวังในโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์เหรียญทองแดง
9เด็กหญิงนิภาพร บำรุงโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทองแดง
10เด็กหญิงนริญรัตน์ วงค์นันตาโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงเหรียญทองแดง
11เด็กชายถิรายุส์ อินอรโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
12เด็กหญิงพิศลยา สุขพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์เหรียญทองแดง

11 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงบุญญาพร เรืองยศโรงเรียนอนุบาลพะเยาชนะเลิศ
2เด็กชายวีรภัทร อวดหาญโรงเรียนบ้านโป่งรองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กชายรัชชานนท์ งามจิตโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงอัญญารินทร์ บุญมีโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่เหรียญทอง
5เด็กหญิงมินทร์มันตา มหายศโรงเรียนบ้านถ้าประชาบำรุงเหรียญเงิน
6เด็กหญิงนริสรา ธิขาวโรงเรียนบ้านดงบุญนาคเหรียญทองแดง
7เด็กหญิงสมศรี อีเด่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)เหรียญทองแดง
8เด็กหญิงสุวพัชร จันทร์ทะระโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกเหรียญทองแดง
9เด็กหญิงปาริตา ทิพอาสน์โรงเรียนบ้านค่าบนเหรียญทองแดง
10เด็กหญิงวริศรา จารึกธรรมโรงเรียนบ้านหนองหล่มเหรียญทองแดง
11เด็กชายวราเมธ แสนศรีโรงเรียนบ้านร่องปอเหรียญทองแดง
12เด็กหญิงพิยดา ขัติยะโรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล)เหรียญทองแดง

12 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1เด็กหญิงพิชชานันท์ ประใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสชนะเลิศ
2เด็กหญิงวิไลพร มหายศโรงเรียนบ้านดงรองชนะเลิศอันดับ 1
3เด็กหญิงมัลลิษา รื่นอารมย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกรองชนะเลิศอันดับ 2
4เด็กหญิงไพลิน เงินสัจจาโรงเรียนบ้านดงบุญนาคเหรียญเงิน
5เด็กหญิงคำออง ไซเหยียนโรงเรียนบ้านปินเหรียญเงิน
6เด็กหญิงธนิสร คำอ้ายโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เหรียญเงิน
7เด็กหญิงขวัญข้าว หนุนภักดีโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทองแดง
8เด็กหญิงศิริมล อารมณ์สวะโรงเรียนบ้านจำไก่เหรียญทองแดง
9เด็กหญิงสุนิสา ฟูเฟื่องโรงเรียนบ้านต๋อมเหรียญทองแดง
10เด็กหญิงนิชา รักคำมีโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
11เด็กหญิงณัฐวศา บรรลือโรงเรียนบ้านร่องจว้าเหรียญทองแดง
12เด็กหญิงดาริกา โกศลจิตรโรงเรียนบ้านห้วยบงเหรียญทองแดง
13เด็กหญิงธีนิดา ฐิตพรรณโรงเรียนบ้านหนองหล่มเหรียญทองแดง
14เด็กชายตะวันฉาย ศรีเมตตาโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญทองแดง