ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์


การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย


เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวศุภาพิชญ์ มีชัยทรัพย์เจริญโรงเรียนบ้านภูเงินเหรียญทอง
2นางจารุภัทร เหล่ารักผลโรงเรียนบ้านต๋อมเหรียญเงิน
3นางสาวเดือนเพ็ญ งามชัยวงศ์โรงเรียนอนุบาลพะเยาเหรียญเงิน
4นางสาวอัญชลี อัศวจินดาพลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสเหรียญทอง
5นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์เหรียญทอง
6นางวิไลพร โอษฐ์เจริญชัยโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเหรียญทอง
7นางสาวผกามาศ เรือนสอนโรงเรียนบ้านใหม่เหรียญเงิน
8นางกัลยา เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านปางเหรียญทอง
9นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ารองชนะเลิศอันดับ2
10นางสาวสุธัญญา กันท๊ะวงค์โรงเรียนบ้านแม่ใจ(เพาะวิทยาการ)เหรียญทอง
11นางสาวชนนิกานต์ บุญอินโรงเรียนบ้านกาดถีชนะเลิศ
12นางสาวสุภาพร ตาสายโรงเรียนบ้านอิงโค้งรองชนะเลิศอันดับ1

2 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านต้ำพระแลเหรียญเงิน
2นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)เหรียญเงิน
3นางสุทธดา เกตุมุณีแก้วโรงเรียนบ้านศาลารองชนะเลิศอันดับ 2
4นางสาวพิมลพรรณ เพียรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสเหรียญเงิน
5นางวิภาภรณ์ นามราชาโรงเรียนบ้านจำไก่เหรียญเงิน
6นางนงลักษณ์ วงค์ประกายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)เหรียญทองแดง
7นางสาวณุภัทรณีย์ ธนัตถ์ดาราพรโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์รองชนะเลิศอันดับ 1
8นายสรรชัย ธิวงษาโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงเหรียญเงิน
9นางจันทร์ฟอง ใจพรมโรงเรียนบ้านเหล่าชนะเลิศ
10นายสมพงษ์ เครือมูลโรงเรียนบ้านไร่อ้อยเหรียญเงิน
11นางสาวสุภาวดี กันทะวีโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)เหรียญทองแดง
12นายประพัฒน์ ห่านตระกูลโรงเรียนบ้านอิงโค้งเหรียญทองแดง

3 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวเรณู วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านจำป่าหวายชนะเลิศ
2นางสาวศศิพิมพ์ มณีบุญเรืองโรงเรียนบ้านดงบุญนาครองชนะเลิศอันดับ 1
3นางชายิกา พรมเสนโรงเรียนบ้านร่องจว้ารองชนะเลิศอันดับ 2
4นางสาวณัฐณิชา ศุภวิชญ์สถิตคุณโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทอง
5นางยุพิน วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต๋อมเหรียญทอง
6นางสาววาสนา จันทร์ต๊ะละโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกเหรียญทอง
7นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเหรียญทอง
8นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลโรงเรียนบ้านปินเหรียญทอง
9นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟูโรงเรียนบ้านจำไก่เหรียญทอง
10นายธีรพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนบ้านหนองหล่มเหรียญทอง
11นางพัจนภา ชูรักษาโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เหรียญทอง
12นางสาวอารีย์ ยอดใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสเหรียญทอง
13นายสมพงษ์ เครือมูลโรงเรียนบ้านไร่อ้อยเหรียญเงิน
14นางสาวน้ำทิพย์ สมศรีโรงเรียนบ้านอิงโค้งเหรียญเงิน
15นายวีรพงค์ ปัฐวีโรงเรียนบ้านภูเงินเหรียญเงิน
16นางจันทร์สม นันทาทองโรงเรียนบ้านแม่กาเหรียญเงิน
17นายฉันฑพัฒน์ อุตตมาโรงเรียนบ้านห้วยบงเหรียญเงิน
18นางศิริรัตน์ ชูกรโรงเรียนบ้านดงเหรียญทองแดง
19นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธโรงเรียนบ้านเจริญใจเหรียญทองแดง
20นางลำดวน ปิงยศโรงเรียนบ้านปางเหรียญทองแดง
21นางสาวนัยนา ยะกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นเหรียญทองแดง
22นางสาวปวันรัตน์ อุตแก้วโรงเรียนบ้านดงอินตาเหรียญทองแดง
23นางรัตติการ์ ปัญญาดีโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
24นางสาวฟองจันทร์ อิ่นติ๊บโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเหรียญทองแดง
25นางสาวแสงเดือน สาครโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญทองแดง

4 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านต้ำพระแลเหรียญทองแดง
2นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูโรงเรียนบ้านป่าคาเหรียญทองแดง
3นางรินรดา เพียรทำโรงเรียนอนุบาลพะเยารองชนะเลิศอันดับ 2
4นางนันธิฌา ศรีจันทร์โรงเรียนแม่นาเรือใต้เหรียญทองแดง
5นางรุ่งทิวา กาญจนวาสโรงเรียนบ้านค่าบนชนะเลิศ
6นางวิไลพร โอษฐ์เจริญชัยโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเหรียญเงิน
7นางสาวดวงมาณี บุญวันโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงเหรียญทองแดง
8นางกัลยา เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านปางเหรียญทองแดง
9นางสาวสุดาวดี นามวงศ์โรงเรียนบ้านเหล่าเหรียญทองแดง
10นางสาวพิมพิศา ณ ลำปางโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์เหรียญเงิน
11นางสาวจตุพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านร่องปอรองชนะเลิศอันดับ 1
12นางณัฏฐณิชา ฉั่วโรงเรียนบ้านม่วงคำเหรียญทองแดง

5 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวดวงกมล กล่อมแก้วโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงชนะเลิศ
2นายสังวาล วงค์กุณาโรงเรียนบ้านห้วยบงเหรียญเงิน
3นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำโรงเรียนอนุบาลพะเยาเหรียญทองแดง
4นางนันธิฌา ศรีจันทร์โรงเรียนแม่นาเรือใต้รองชนะเลิศอันดับ 1
5นางรุ่งทิวา กาญจนวาสโรงเรียนบ้านค่าบนเหรียญเงิน
6ไม่ได้ส่งชื่อมาโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
7นางสาวอรนงค์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้)รองชนะเลิศอันดับ 2
8นางลำดวน ปิงยศโรงเรียนบ้านปางเหรียญเงิน
9นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสระเหรียญเงิน
10นางเบญจพร ขันคำโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้เหรียญทองแดง
11นางดวงเดือน มะลิดวงโรงเรียนบ้านกาดถีเหรียญเงิน
12นางสาวรุ้งกานต์ ราชบำเพิงโรงเรียนบ้านแม่อิงเหรียญทองแดง

6 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางรัตติการ์ ปัญญาดีโรงเรียนบ้านค่าชนะเลิศ
2นางสาวศศิพิมพ์ มณีบุญเรืองโรงเรียนบ้านดงบุญนาครองชนะเลิศอันดับ 1
3นางลำดวน ปิงยศโรงเรียนบ้านปางรองชนะเลิศอันดับ 2
4นางยุพิน วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต๋อมเหรียญทอง
5นางสาวกชพร เนตรทองโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญเงิน
6นางสาวเจนจิรา อเนกธนเศรษฐโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเหรียญเงิน
7นายสมพงษ์ เครือมูลโรงเรียนบ้านไร่อ้อยเหรียญเงิน
8นางสาวกานดา ศรีดีโรงเรียนบ้านดงอินตาเหรียญเงิน
9นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลโรงเรียนบ้านปินเหรียญเงิน
10นางสาวนัยนา ยะกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นเหรียญเงิน
11นางชายิกา พรมเสนโรงเรียนบ้านร่องจว้าเหรียญเงิน
12นางสาววาสนา จันทร์ต๊ะละโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกเหรียญเงิน
13นางสาวณัฐณิชา ศุภวิชญ์สถิตคุณโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทองแดง
14นายฉันฑพัฒน์ อุตตมาโรงเรียนบ้านห้วยบงเหรียญทองแดง
15นางศิริรัตน์ ชูกรโรงเรียนบ้านดงเหรียญทองแดง
16นางจันทร์สม นันทาทองโรงเรียนบ้านแม่กาเหรียญทองแดง
17นางพัจนภา ชูรักษาโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เหรียญทองแดง
18นางสาวฟองจันทร์ อิ่นติ๊บโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีเหรียญทองแดง
19นางสาวน้ำทิพย์ สมศรีโรงเรียนบ้านอิงโค้งเหรียญทองแดง
20นายธีรพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนบ้านหนองหล่มเหรียญทองแดง

7 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูโรงเรียนบ้านป่าคาชนะเลิศ
2นางสาวสุดาวดี นามวงศ์โรงเรียนบ้านเหล่ารองชนะเลิศอันดับ 1
3นางสาวจตุรพร เดชาโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ารองชนะเลิศอันดับ 2
4นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์เหรียญทอง
5นางสาวเพียงพิศ บรรจงจิตต์โรงเรียนบ้านโป่งเหรียญทอง
6นางสาวดวงมาณี บุญวันโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงเหรียญทอง
7นางกรองกาญจน์ กันทะวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสเหรียญเงิน
8นางสาวพัชรี มูลเมืองโรงเรียนบ้านค่าบนเหรียญเงิน
9นางสาวนิตยา กิติโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์เหรียญเงิน
10นายสมยศ ก๋าวิตะโรงเรียนอนุบาลพะเยาเหรียญเงิน
11นางอินทิรา พุ่มรวมใจโรงเรียนบ้านแม่อิงเหรียญเงิน
12นางสาวชนนิกานต์ บุญอินโรงเรียนบ้านกาดถีเหรียญทองแดง

8 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางศุกลรัตน์ กันท๊ะวงค์โรงเรียนบ้านดงบุญนาคชนะเลิศ
2นางจันทร์ฟอง ใจพรมโรงเรียนบ้านเหล่ารองชนะเลิศอันดับ 1
3นางสาววลัยพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านกาดถีรองชนะเลิศอันดับ 2
4นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งเหรียญทอง
5นางจินตหรา พร้าวไธสงโรงเรียนอนุบาลพะเยาเหรียญทอง
6นางสาวอารียา ทองดีโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทอง
7นางเสาวนีย์ เกียรติพรศักดาโรงเรียนบ้านบุญเรืองเหรียญทอง
8นางสาวนัยนา ยะกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นเหรียญทอง
9นางณัฏฐ์ฐิฏา สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)เหรียญเงิน
10นางขวัญฤทัย ใจชุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)เหรียญเงิน
11นางสาวพัชรี มูลเมืองโรงเรียนบ้านค่าบนเหรียญเงิน
12นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมโรงเรียนบ้านจำป่าหวายเหรียญทองแดง

9 กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑ – ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวณัฐณิชา ศุภวิชญ์สถิตคุณโรงเรียนบ้านร่องห้าชนะเลิศ
2นางสาวอารีย์ ยอดใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสรองชนะเลิศอันดับ 1
3นางสาวศศิพิมพ์ มณีบุญเรืองโรงเรียนบ้านดงบุญนาครองชนะเลิศอันดับ 2
4นายสมพงษ์ เครือมูลโรงเรียนบ้านไร้อ้อยเหรียญเงิน
5นายวีรพงค์ ปัฐวีโรงเรียนบ้านภูเงินเหรียญทองแดง
6นางจันทร์สม นันทาทองโรงเรียนบ้านแม่กาเหรียญทองแดง
7นายปริญญา เขียวขำโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญทองแดง
8นางสาวนัยนา ยะกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นเหรียญทองแดง
9นางรัตติการ์ ปัญญาดีโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
10นางศิริรัตน์ ชูกรโรงเรียนบ้านดงเหรียญทองแดง
11นางสาวเจนจิรา อเนกธนเศรษฐโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเหรียญทองแดง

10 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป. ๑ - ป.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวรัตนาวรรณ พิชยาปรีชาพลโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทองแดง
2นางสาวอาทิตา สมควรโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงเหรียญทองแดง
3นางสาวเดือนเพ็ญ งามชัยวงศ์โรงเรียนอนุบาลพะเยารองชนะเลิศอันดับ 1
4นางกัลยา ดอนมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากเหรียญเงิน
5นางสาวซื่อหญิง อินปั๋นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)รองชนะเลิศอันดับ 2
6นางสาววิชุดา พรมมาโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
7นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลโรงเรียนบ้านปินเหรียญทองแดง
8น.ส. ศิริพร เมืองมูลโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์เหรียญทองแดง
9นางสมหมาย บุญวราเดชาโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์เหรียญทองแดง
10นางสาวมัทวัน มั่งมาโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าเหรียญเงิน
11นางประนอม เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านม่วงคำชนะเลิศ
12นางฤทัยรัตน์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) เหรียญเงิน

11 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป. ๔ - ป.๖

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวจิตราภรณ์ ไชยาโสโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่เหรียญทอง
2นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลโรงเรียนบ้านโป่งรองชนะเลิศอันดับ 1
3นางสาวมินตรา อินต๊ะไชยโรงเรียนอนุบาลพะเยาชนะเลิศ
4นางลาวัลย์ คำตั๋นโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองชนะเลิศอันดับ 2
5นางพัชรี ต่างใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)เหรียญทองแดง
6นางสาวปิยะพร เผ่ากันทะโรงเรียนบ้านค่าบนเหรียญทองแดง
7นายสรรชัย ธิวงษาโรงเรียนถ้ำประชาบำรุงเหรียญเงิน
8นางมาลีรัตน์ หันตุลาโรงเรียนบ้านหนองหล่มเหรียญทองแดง
9นางกัลย์ลภัส อภัยโรจน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกเหรียญทองแดง
10นางศุกลรัตน์ กันท๊ะวงค์โรงเรียนบ้านดงบุญนาคเหรียญทองแดง
11นางสาวสุภาวดี กันทะวีโรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล)เหรียญทองแดง
12นางสาวนันท์นภัส ภาชนะโรงเรียนบ้านร่องปอเหรียญทองแดง

12 กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม. ๑ - ม.๓

ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนรางวัลที่ได้รับพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวอารีย์ ยอดใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสชนะเลิศ
2นางศิริรัตน์ ชูกรโรงเรียนบ้านดงรองชนะเลิศอันดับ 1
3นางสาววาสนา จันทร์ต๊ะละโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกรองชนะเลิศอันดับ 2
4นางสาวศศิพิมพ์ มณีบุญเรืองโรงเรียนบ้านดงบุญนาคเหรียญเงิน
5นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลโรงเรียนบ้านปินเหรียญเงิน
6นางพัจนภา ชูรักษาโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เหรียญเงิน
7นางสาวณัฐณิชา ศุภวิชญ์สถิตคุณโรงเรียนบ้านร่องห้าเหรียญทองแดง
8นางสาวรัตนาภรณ์ เฝ่าฟูโรงเรียนบ้านจำไก่เหรียญทองแดง
9นางยุพิน วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านต๋อมเหรียญทองแดง
10นางรัตติการ์ ปัญญาดีโรงเรียนบ้านค่าเหรียญทองแดง
11นางชายิกา พรมเสนโรงเรียนบ้านร่องจว้าเหรียญทองแดง
12นายฉันฑพัฒน์ อุตตมาโรงเรียนบ้านห้วยบงเหรียญทองแดง
13นายธีรพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนบ้านหนองหล่มเหรียญทองแดง
14นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลเหรียญทองแดง