ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์


รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำประจำปีงบประมาณ 2563


15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางวันเพ็ญ วารีกุลบ้านแม่พริก
2นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์บ้านป่าแฝกใต้
3นายประสิทธิ์ เทพสืบบ้านสาง
4นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์บ้านทุ่งป่าข่า
5นายณัฐพล หันตุลาบ้านใหม่
6นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
7นางศุกลรัตน์? กันท๊ะวงค์บ้านดงบุญนาค
8นางพัชรี ต่างใจ ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
9นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
10นางนิวรรณ มูลสารชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
11นางสาวแสงเวียน ผลเจริญบ้านค่าบน
12นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
13นางสาวสุภาพร ใจยะสุขบ้านสันต้นม่วง
14นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
15นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
16นางสาวชนิกานต์ หินมาลัยบ้านสันเวียงใหม่
17นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
18นายนรวัชร คำใบศรีบ้านดงอินตา
19นางธนพร รัสมีบ้านโป่ง
20นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
21นางสาวนุชจรีย์ นามสามบ้านโพธิ์ทอง
22นางสาวรัตน์ชณี สาใจบ้านป่าแฝกเหนือ
23นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
24นางสาวพิมลพรรณ วุฒิสันต์บ้านเนินสมบูรณ์
25นางธัญธิดา หัวนาบ้านม่วงคำ
26นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
27นางสาวสุจินต์ พุทธสอนบ้านถ้ำประชาบำรุง
28นางรตา เซ็นนันท์อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
29นางสาววรัญยารัชย์ นาจันทร์บ้านหนองสระ
30นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจบ้านทุ่งหลวง
31นายทวีป วงศ์ไชยบ้านแม่อิง
32นางปิยพิณ. พินิจสุวรรณเจริญใจ
33นายวรพล. อุ่นทะวารีบ้านปาง
34นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
35นายสุขสันต์ เทพสืบบ้านต๋อม
36นางนงคราญ คำหล่อบ้านห้วยเคียน
37นางมนันยา รักษาวงศ์บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
38นางสาวสุกัญญา ปิงเมืองบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
39นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
40นางปารวีย์ สุปันตาบ้านป่าตึง
41นางมยุรี ทะระมาบ้านแม่นาเรือใต้
42นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
43ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีชุมชนบ้านแม่ใส
44นางสาวธัญญารัตน์ อินสุขินบ้านแม่จว้า
45นางสาวนิภาภรณ์ บุญนาวาบ้านเหล่า
46นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
47นางสาวละมัย เพชรนอกบ้านวังขอนแดง
48นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
49นางสาวนันท์นภัส ภาชนะบ้านร่องปอ
50นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
51นางสาวรุ่งทิวา อุดทาชุมชนบ้านตุ้มท่า
52นางจรัญ กัลยาบ้านป่าคา
53นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
54นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมชุมชนบ้านห้วยลาน
55นางสาวสุภาวดี กันทะวีบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
56นางสาวธณิฏฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
57นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
58นายวสันต์ ปัญญาดีบ้านภูเงิน
59นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
60นางลัดดา ชูมนตรีบ้านปางงุ้น
61นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
62นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
63นางสาวชวนพิศ ผิวใสบ้านแม่กา
64นางพนิดา ลือเรืองบ้านห้วยทรายขาว
65นางสาวชนนิกานต์ บุญอินบ้านกาดถี
66นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพบ้านร่องห้า
67นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
68นางรำไฟ ร่องสุวรรณบ้านห้วยบง
69นายธนบูรณ์ ปินใจบ้านห้วยบง
70ว่าที่ร้อยตรีปิยะ นาราศรีอนุบาลพะเยา
71นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
72นางอำพัน วินันท์บ้านป่าสักสามัคคี
73นายสง่า บุราณรมย์อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
74นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
75นางสาวจามจุรี พรมเผ่าบ้านใหม่(เมือง)
76นางดวงเดือน บุญสมบ้านสันเวียงใหม่
77นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์บ้านทุ่งต้นศรี
78นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
79นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
80นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
81นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
82นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
83นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
84นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
85นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
86นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
87นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
88นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
89นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
90นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
91นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ