ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์


รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินของสถานศึกษาออนไลน์


7-8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ
ที่ชื่อ – สกุลโรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร
1นางสาวโสพิศ ตินราชอนุบาลพะเยา
2นายสมัย เชียงแสนอนุบาลพะเยา
3นายเวทิน เปาวัลย์อนุบาลพะเยา
4นายปรัชญากร ชูรักษาบ้านร่องคำ
5นายคชา อ่องคำบ้านร่องคำ
6นางสาวสุจินดา ค้าสมบ้านร่องคำ
7นายสวินทร ดอนมูลบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
8นางสาวธณิฎฐา อาษานอกบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
9นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)
10นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์บ้านต๊ำพระแล
11นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์บ้านต๊ำพระแล
12ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใสบ้านต๊ำพระแล
13นายสิงหา ขวัญตนบ้านต๋อม
14นางสาวปิยธิดา นางานบ้านต๋อม
15นายดิเรก สุปิบ้านต๋อม
16นายพิเชษฐ์ ไชยบาลบ้านห้วยบง
17นางรพีพร ปันก้อนแก้วบ้านห้วยบง
18นางอัญชลี วันต๊ะบ้านห้วยบง
19นางจุฑามาศ งามจิตอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
20นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
21นายทินกร พุ่มวิเชียรบ้านใหม่ (อ.เมือง)
22นางสาวณัฏวรัฐ เงินสมบ้านใหม่ (อ.เมือง)
23นายสุรศักดิ์ สมศรีบ้านจำป่าหวาย
24นางพิมพิรา ปัญญาคำบ้านจำป่าหวาย
25นายวุฒิชัย วงค์เรืองบ้านจำป่าหวาย
26นายณัฐนันทร์ นนท์ศรีบ้านศาลา
27นายยงยศ สุขเจริญบ้านศาลา
28นางสรินยา วราโภคบ้านศาลา
29นางสาวมยุรี สมใจชุมชนบ้านแม่ใส
30นางสาวอารีย์ ยอดใจชุมชนบ้านแม่ใส
31นายกิตติธร หล้าปิมปาชุมชนบ้านแม่ใส
32นางรักษิณา วงศ์ษาบ้านสาง
33นายพัลลภ โสรัจประสพสันติบ้านสาง
34นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ชุมชนบ้านตุ้มท่า
35นายหรินทร์ อินสุขินชุมชนบ้านตุ้มท่า
36นายไปยวิตร ยะตาชุมชนบ้านตุ้มท่า
37นางพวงเพชร วงศ์บุณยกรชัยตำบลสันป่าม่วง
38นางสาววรัญญา เหล็กกล้าตำบลสันป่าม่วง
39นางเกษราภรณ์ จันต๊ะสารตำบลสันป่าม่วง
40นายสุรพล ใจกล้าบ้านสันจกปก
41นางประคองจิต ศรีประเสริฐบ้านสันจกปก
42นางสาววาทินี จันทร์เดชบ้านสันจกปก
43นายวิทยา ศรีประเสริฐไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
44นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
45นายประยุทธ บุญยืนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
46นางสาวนิภาพรรณ สมศรีไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)
47นายยงศักดิ์ ปินใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
48นายเอกนรินทร์ พรมแปงบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
49นายสันติ เผ่าน๊ะใจบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
50นายวิชา โอฐเจริญชัยบ้านปิน
51นายจีระพงษ์ ทันห่วงบ้านปิน
52นางสาวเกษราภรณ์ ช่างฆ้องบ้านปิน
53นายสมบัติ เผ่ากันทะบ้านทุ่งต้นศรี
54นางกานติมา สุทธเขตบ้านทุ่งต้นศรี
55นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์บ้านจำไก่
56นายประสงค์ สารนวนบ้านจำไก่
57นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารบ้านจำไก่
58นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศบ้านค่า
59นางสาวจุฑามาศ หาญชนะบ้านค่า
60นางวรรณี แสงทองบ้านค่า
61นายสมหมาย ปริญญาบ้านหนองหล่ม
62นายปัญจะ เลี้ยวสกุลบ้านหนองหล่ม
63นายศุภชัย พรหมสอนบ้านหนองหล่ม
64นายสัญญา เลิศหล้าบ้านดง
65นายกิติคุณ เมฆอากาศบ้านดง
66นางลำเนาว์ ยอดกระโทกบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
67นางสาวณัฐฐินันท์ มูลเมืองบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
68นายณัฐกานต์ ศรีบัวบานบ้านร่องจว้า
69นางมาลี นันตาลิตบ้านร่องจว้า
70นางสุนีย์ การเร็วบ้านร่องจว้า
71นายเผด็จ ลาวตูมบ้านโพธิ์ทอง
72นางสาวนุชจรีย์ นามสานบ้านโพธิ์ทอง
73นางสาวสาวิตรี ธิอินโตบ้านโพธิ์ทอง
74นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
75นายขวัญชัย ดาสาบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
76นายวีรกร มูลสารอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
77นางมณีรัตน์ ยารังษีอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
78นางสาวศิรภัสสร คำถาวรอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
79นายนครินทร์ ปัญจขันธ์อนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย)
80นางแจ่มจันทร์ แจ้งสว่างชุมชนบ้านแม่สุก
81นายธีรวัฒน์ ต๊ะต้นต้องชุมชนบ้านแม่สุก
82นายนิธิศ ไชยปินชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
83นายชิษณุพงษ์ ทาสิทธิ์ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
84นายประพันธ์ ทนันชัยบ้านไร่อ้อย
85นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขบ้านไร่อ้อย
86นายจาตุรันต์ ไชยบาลบ้านไร่อ้อย
87นายจีรัชญ์ ต๊ะคำบ้านห้วยเจริญราษฎร์
88นางสาวอรพรรณ มูลละบ้านห้วยเจริญราษฎร์
89นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวิชัยบ้านห้วยเจริญราษฎร์
90นายสินชัย ไชยโพธิ์บ้านอิงโค้ง
91นางกรรณิกา อินเป็งบ้านอิงโค้ง
92นายวิทวัส ใสสมบ้านอิงโค้ง
93นายรุ่งโรจน์ สุยะราชอนุบาลภูกามยาว
94นางนริชา สำราญใจอนุบาลภูกามยาว
95นางสุภาคินี โพธาอนุบาลภูกามยาว
96นางศรินทิพย์ พุทธอินทร์ศรบ้านแม่อิง
97นางสาวยุพิน ทรงยศบ้านแม่อิง
98นางอังคณา ชุ่มวงค์บ้านแม่อิง
99นางรุ่งกานต์ ราชบำเพิงบ้านแม่อิง
100นายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
101นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT
102นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์
103นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์
104นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์
105นางสาวรุสนันทร์ แก้วตาศึกษานิเทศก์
106นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญศึกษานิเทศก์
107นางวันวิสาข์ วังชุมทองศึกษานิเทศก์
108นางธมนวรรณ คำเรืองศึกษานิเทศก์
109นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาศึกษานิเทศก์
110นางจริยา ณ ลำปางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
111นายสิงห์นรินทร์ อินทร์ต๊ะรักษาเจ้าพนักงานราชการ