การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพฯ และมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มดอกคำใร้ กลุ่มแม่ใจ กลุ่มเมืองพะเยา

การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพฯ และมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มดอกคำใร้ กลุ่มแม่ใจ กลุ่มเมืองพะเยา  

การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพฯ และมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มดอกคำใต้ กลุ่มแม่ใจ กลุ่มเมือง1

การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพฯ และมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มดอกคำใต้ กลุ่มแม่ใจ กลุ่มเมืองพะเยา    

การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพฯ และมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มดอกคำใต้ กลุ่มแม่ใจ กลุ่มเมือง 1

การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพฯ และมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มดอกคำใต้ กลุ่มแม่ใจ กลุ่มเมือง 1  

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565   950 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาตามแผนการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน  

ตรวจติดตามการเงินการบัญชี และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา โรงเรียนดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ตรวจติดตามการเงินการบัญชี และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา โรงเรียนดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) วันที่ 20 ธันวาคม 2564  

ตรวจติดตามการเงินการบัญชี และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านค่า วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ตรวจติดตามการเงินการบัญชี และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านค่า วันที่ 17 ธันวาคม 2564