ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544”

หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544” วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ สพป.พะเยา เขต 1