ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พะเยา เขต 1 นิเทศก์ให้ความรู้และภารกิจหน่วยตรวจสอบภายใน กับ นิสิตปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา