ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566