ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566