ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้

วันที่ 7 สิงหาคม 2566