ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                                                                จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา                                                         โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี วันที่ 7 กรกฎาคม 2566