ตรวจสอบโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนเจริญใจ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ตรวจสอบโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                                                                                                            จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา                                                         โรงเรียนเจริญใจ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566