ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านปางงุ้น วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                                                                                     จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา                                                                   โรงเรียนบ้านปางงุ้น วันที่ 30 มิถุนายน 2566