ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                                                                                    จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา                                                                  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) วันที่ 27 มิถุนายน 2566