ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัญจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                                                                                    จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัญจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา                                                                   โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง วันที่ 26 มิถุนายน 2566