ออกตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล วันที่ 23 มิถุนายน 2566

ออกตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                           ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน                                                                                   และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล วันที่ 23 มิถุนายน 2566