ออกตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัินพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ออกตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                                                                                ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน                                                                                    และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก วันที่ 22 มิถุนายน 2566