ออกตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากขน และเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย วันที่ 16 มิถุนายน 2566

ออกตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                                                จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากขน และเงินรายได้สถานศึกษา                                                                        โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย วันที่ 16 มิถุนายน 2566