ออกนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนอนุบาลพะเยา วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ออกนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนอนุบาลพะเยา                                                                                                                        วันที่ 14 มิถุนายน 2566