ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วันที่ 13 มิถุนายน 2566

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                      โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วันที่ 13 มิถุนายน 2566