ออกตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วันที่ 13 มิถุยายน 2566

อกตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน                                                                                                                            โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) วันที่ 13 มิถุยายน 2566