ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วันที่ 12 มิถุนายน 2566

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วันที่ 12 มิถุนายน 2566