ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วันที่ 12 มิถุนายน 2566

อกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก วันที่ 12 มิถุนายน 2566