ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านดงอินตา วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                    โรงเรียนบ้านดงอินตา วันที่ 9 มิถุนายน 2566