ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ วันที่ 6 มิถุนายน 2566