ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566