ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ออกตรวจเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา วั

นที่ 1 มิถุนายน 2566