ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (ระบบ New GFMIS Thai) สพท. วันที่ 18 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (ระบบ New GFMIS Thai) สพท.

วันที่ 18 เมษายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2566