ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนบ้านแม่อิง(บ้านสันต้นผึ้ง) วันที่ 23 มีนาคม 2566

ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)                                                    โรงเรียนบ้านแม่อิง(บ้านสันต้นผึ้ง) วันที่ 23 มีนาคม 2566